Polityka prywatności

W imieniu Norlys Sp. z o.o. informujemy o istotnych zmianach w polityce bezpieczeństwa, jakie dane gromadzimy, dlaczego oraz w jaki sposób je przetwarzamy wskazując jednocześnie na Państwa prawa. Obowiązek informacyjny realizujemy zgodnie z art.13 ust 1 i 2 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, które obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Norlys Sp. z o.o. będąc Administratorem Państwa danych osobowych,  informuje:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Norlys Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu 33-300, ul. Zawiszy Czarnego 7, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XII wydział gospodarczy, krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS: 0000014122, NIP: 7340019367, Regon 49039980.

2. Norlys Sp. z o.o. przetwarza Państwa dane osobowe do prowadzenia z Państwem wszelkich działań zmierzających do realizacji umów ( kupna - sprzedaży, w tym umów realizacji zamówień zaopatrzenia materiałowego ), na jedną lub kilka usług, produktów oferowanych przez Norlys Sp. z o.o. do celów statystycznych, archiwalnych, w celu prawidłowego dostarczenia do państwa produktów za pośrednictwem firm kurierskich i spedycyjnych, a także dla ewentualnej windykacji i dochodzenia roszczeń przed Sądami.

3. Norlys Sp. z o.o. przetwarza Państwa dane osobowe przez czas trwania rozmów handlowych, przez czas wykonania umowy czy usługi, a także przez czas, w którym Norlys Sp.  z o.o. jest obowiązana do przechowywania dokumentów sprzedaży zgodnie z art. 86 § 1 w zw. z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm. Po upływie wskazanych okresów czasu Państwa dane zostaną przez Norlys Sp. z o.o. zanonimizowane i będą przechowywane (przetwarzane)  wyłącznie do celów statystycznych.

Spółka będzie przechowywać Państwa dane do celów marketingu własnych produktów i usług (polegających m.in. na wysłaniu informacji o nowych produktach czy usługach oraz promocjach, eventach handlowych i promocyjnych Spółki).

Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego są przetwarzane:

  • rejestracja Użytkownika na platformie handlowej b2b Norlys Sp. z o.o., do czasu istnienia konta (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO

  • zakupu, sprzedaży produktów / usług Norlys Sp. z o.o., przez okres 5 lat od zakończenia roku obrachunkowego, w którym nastąpiła płatność za zamówione produkty/ usługi, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO
  • udzielenia gwarancji
  • realizacji procesu reklamacji
  • wszelkie działania marketingowe - do czasu uzyskania sprzeciwu lub żądania usunięcia danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 a) RODO

4. Norlys Sp. z o. przetwarza następujące Państwa dane osobowe: dane do wystawienie faktury tj. NIP, adres siedziby firmy, nazwa firmy, dane do wystawienia paragonu tj: imię i nazwisko, adres zamieszkania; imię i nazwisko osoby lub osób działających Państwa imieniu, numer telefonu i e-mail służbowy, a także dane niezbędne do prawidłowego dostarczenia produktów pod wskazany adres.

5. Dane będące w posiadaniu Norlys Sp. z o.o. gromadzone są od osób, których one dotyczą od Państwa lub od Państwa upoważnionych pracowników, przedstawicieli, a także z publicznych, powszechnie dostępnych stron internetowych i rejestrów.

Państwa dane przekazujemy naszym pracownikom i współpracownikom którzy uczestniczą w procesie realizacji wiążących nas z Państwem umów, podmiotom przetwarzającym Państwa dane w naszym imieniu, innym administratorom ( agencjom reklamowym i podmiotom współpracującym przy organizacji akcji marketingowych lub przy obsłudze klienta , podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom nabywającym wierzytelności, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą , podmiotom współpracującym przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych.

6. Polityka cookies- w ramach naszej strony internetowej oraz platformy b2b stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Pliki cookies wykorzystujemy w celu:

  • dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki​ te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator – Norlys Sp.z o.o.

  • W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  • Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

7. W związku z przetwarzaniem przez Norlys Sp. z o.o. Państwa danych mogą Państwo uzyskać informację w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarzamy Państwa dane, mają Państwo prawo do wglądu w nie i prawo zażądać sprostowania danych (jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli się zmieniły).

Dodatkowo mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych, (jeśli chcecie Państwo, aby Norlys Sp. z o.o. przetwarzała Państwa dane tylko
w ograniczonym zakresie, do czasu rozpatrzenia Państwa sprzeciwu lub wniosku o sprostowanie danych, prawo 
cofnąć zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych, cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych dokonanych przez Norlys Sp. z o.o. na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych, dalsze przetwarzanie przez Norlys Sp. z o.o. Państwa danych do celów statystycznych nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych za niezgodne z pierwotnymi celami, a więc prawnie dozwolone. Norlys Sp. z o.o. wdroży jednocześnie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony praw osób, których dane dotyczą.

8. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych prosimy o przesłanie oświadczenia na adres: bok@norlys.com.pl.

9. W związku z przetwarzaniem przez Norlys Sp. z o.o. Państwa danych osobowych powołaliśmy Inspektora danych osobowych, do nadzoru nad bezpieczeństwem przetwarzania danych oraz wszelkimi sprawami dotyczącymi przetwarzania danych. Kontakt z Inspektorem danych osobowych możliwy jest mailowo: ido@norlys.com.pl  lub pod nr telefonu: +48 18 449 57 42. Osoby, której dotyczą dane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prezes Zarządu Norlys Sp. z o.o.
Leszek Kordek